Készült a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

A könyvtár fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A könyvtár címe: Miskolci Városi Könyvtár Központja

 • 3530 Miskolc, Mindszent tér 2., 2. emelet
 • Tel.: 46/508-726
 • konyvesz@gmail.com
 • www.mclib.hu

I. Általános szabályok

A könyvtárat látogatni csak megfelelő öltözékben, az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges.
A könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal.
A könyvtárban dohányozni, étkezni, alkoholt fogyasztani tilos. A mobiltelefonok használata kizárólag a könyvtár előterében, a látogatók és a könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
A könyvtár állományát és használati tárgyainak épségét meg kell óvni.
Az olvasóterekbe saját dokumentum, annak bemutatása után vihető be.
A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.

II. Szolgáltatások

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

Térítésmentes szolgáltatások:

 • A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználók adatait a beiratkozó olvasókhoz hasonlóan regisztrálja beiratkozási díj nélkül.
 • Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
 • A hírlapolvasóban és a kölcsönző-térben található dokumentumok helyben használata.
 • A könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól adott információk.
 • Más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről és együttműködési területekről adott információk.
 • A könyvtár állományát feltáró elektronikus katalógusok (OPAC-ok) használata.

Térítéses szolgáltatások:

 • Az ingyenes alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatások, melyek a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe a fenntartó döntése alapján meghatározott beiratkozási díjhoz kötöttek.

Az aktuális térítési díjakat ide kattintva tekintheti meg.

Beiratkozás
A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma (az 1997. évi CXL. tv. 57.§ (1) alapján).

Az általános és középiskolai tanulók beiratkozásához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a „Jótállási nyilatkozaton” fel kell tüntetni.
A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.

Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel, tartózkodási engedéllyel, diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni szükséges. Az adatokban bekövetkezett változásokat jelenteni kell.

Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja.
A könyvtárlátogató kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni – adatait törölni kell.
A beiratkozási díj 12 hónapra érvényes. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell (érvényes diákigazolvány, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók részére kiadott igazolvány).

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

 • a 16 éven aluliak;
 • a 70 év felettiek;
 • közgyűjteményi dolgozók.

A beiratkozott olvasók olvasójegyet kapnak, amely az olvasó egyedi azonosítóját, nevét és a könyvtár adatait tartalmazza. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár térítési díj ellenében pótolja. Az elvesztéséből eredő kár az olvasót terheli. Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja, elvesztését azonnal be kell jelenteni.

A fiókhálózat valamely könyvtárába történő beiratkozás után, a használó mentesül a beiratkozási díj fizetése alól a hálózat többi könyvtárában, de olvasójegyet minden könyvtár kiállít.

Kölcsönzés
Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre és könyvtárközi kölcsönzésre.
Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj stb.) rendezése után lehetséges.
Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: fiókkönyvtáranként

 • 6 db könyv / 3 hétre
 • Hanglemez, nyelvi hangkazetta kölcsönzése: 8 db / 1 hét
 • Hangoskönyv kölcsönzése: 8db / 3 hét
 • Videokazetta kölcsönzése: 3 db / 3 nap
 • Újság, hírlap, folyóirat (mely nem archiválandó, a legfrissebb szám kivételével): 10 db / 1 hét

(A könyvtárakban összesen 20 dokumentum kölcsönözhető.)

Olvasótermi dokumentum kölcsönzését kivételes esetben 2 napra, a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk, letét ellenében. A letéti díj a könyv forgalmi értéke.

A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért az olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie.

Hosszabbítás
A kölcsönzési határidő meghosszabbítására két alkalommal van lehetőség személyesen, telefonon vagy interneten. A hangoskönyvek, hanglemezek és nyelvkazetták egy alkalommal hosszabbíthatók.

Előjegyzés
A kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtár állományában nem található dokumentumokat más könyvtártól – az olvasó kérésére – megkérjük. A küldő könyvtár által a szolgáltatásért kért térítési díj az olvasót terheli. Amennyiben a küldő könyvtár az eredeti dokumentum helyett, kérésre – térítési díj felszámolásával – másolatot küld, annak költsége az olvasót terheli.

Kártérítés
Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni. Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum aktuális beszerzési értéke.

Fénymásolás
A könyvtár állományában lévő dokumentumokról – a szerzői jogok figyelembe vételével – másolat kérhető.

III. Számítógép- és internethasználat

A szolgáltatásokat beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A számítógép-használat klubtagsági díjhoz, vagy óránkénti térítési díjhoz kötött, mely fiókkönyvtáranként fizetendő. A klubtagsági díj előjegyzés ellenében napi egy óra számítógép-használatra jogosít.
Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet.

A számítógépeket csak könyvtári munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják újra.

Az olvasó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállítási lehetőségeit is. Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak.

Az olvasó nem telepíthet szoftverterméket a könyvtárban használt számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti tevékenysége során.
Pornográf, agresszív tartalmú honlapok látogatása, onnan állományok letöltése nem engedélyezett.

Egy számítógépnél a könyvtáros által meghatározott számú olvasó tartózkodhat egyszerre.